Nieuw lid Prolander wil datagedreven werken aan opgaven landelijk gebied

Sinds enkele maanden is Prolander aangesloten bij de sector Overheden van Samenwerking Noord. Prolander werkt sinds 2015 aan een toekomstbestendig, natuurlijk en waardevol landschap in Drenthe en Groningen, als een gemeenschappelijke regeling van beide provincies. Met zo’n 150 medewerkers is de belangrijkste taak het versterken en met elkaar te verbinden van natuurgebieden (Natuur Netwerk Nederland) Het realiseren van nieuwe natuur gebeurt bijna altijd in combinatie met andere doelen zoals verbetering van de situatie voor de landbouw, waterberging en recreatie. Dat maakt de opdracht van Prolander complexer, omdat het landelijk gebied ook kan bijdragen aan bijvoorbeeld de energietransitie en de transitie naar een meer duurzame landbouw. In onderstaande video vertelt directeur Evelien van Everdingen over de strategie en de aanpak. 

De contactpersoon voor Samenwerking Noord is Roelof Moorlag en voert de regie als Informatiemanager. Hij kijkt uit naar de samenwerking met andere (sector)leden van Samenwerking Noord: ”Onze IT omgeving wordt beheerd door de Provincie Drenthe dus we zijn al gewend om nauw af te stemmen met anderen, maar het kan altijd beter. We kijken dan ook graag mee in de keukens van  andere leden”. 

Binnen de vakgroep Informatisering zijn 6 collega’s betrokken vanuit functioneel beheer Microsoft 365, Oracle E-Business Suite, GIS, Informatiebeheer, Informatiemanagement en Vastgoedregistratie. “De grootste uitdagingen waar we de komende periode voor staan is data gedreven werken en digitale archivering”, aldus Moorlag. 

Foto: Roelof Moorlag (rechts) is blij met de aansluiting van Prolander en geeft Samenwerking Noord programmamanager Bas Baalmans een inkijkje in zijn werk 

Gemeente Meppel nieuwste lid van sector Overheden

De Gemeente Meppel is het jongste lid van de sector Overheden. Teammanager / CIO Michiel Klok en collega’s Henk Kraaijeveld (Servicemanager ICT), Anton Uiterwijk (Informatiemanager), ontvingen Wijnand Aalderink en Fred Hassert in het stadhuis van Meppel voor een kennismaking. Zij zijn gepositioneerd in het team Informatie en Interne Dienstverlening, waar de range van diensten gevarieerd is : ‘van post-its, tot IT-beleidsplannen, en alles wat ertussen zit. De collega’s in Meppel zien de meerwaarde van het delen van kennis binnen de sector en de vereniging en kijken uit naar de samenwerking. Een van hun speerpunten is het verder professionaliseren van het informatiemanagement en de automatisering van de Gemeente. Ze zijn momenteel druk met het doorlichten, en prioriteren van het bestaande grote aantal van IT-projecten.

Samenwerking Noord voorzitter Fred Hassert is erg blij met het groeiende aantal kleinere gemeentes dat zich bij ons aansluit, zowel in Drenthe, Friesland en Groningen. Samen staan we als overheden een stuk sterker bij alle IT-uitdagingen die op ons afkomen.

Foto: Henk Kraaijeveld, Anton Uiterwijk (links op de foto) en Michiel Klok (geheel rechts) ontvingen de Samenwerking Noord bestuursleden Wijnand Aalderink en Fred Hassert in het stadhuis van Meppel 

Jong Samenwerking Noord maakt frisse start

Vlak voor de vakantie kwam een groep enthousiaste young professionals samen om mee te denken over het nieuw op te richten kennisnetwerk Jong Samenwerking Noord. In het provinciehuis stelde Wijnand Aalderink namens ons bestuur verheugd vast dat er veel animo bestaat om gezamenlijk een jongerennetwerk op te zetten. Maar liefst tien personen uit diverse sectoren van onze vereniging hebben aangegeven actief mee te willen denken.  

Na een introductiespel, waarbij de aanwezigen aan de hand van anonieme kaartjes met goede en slechte eigenschappen raadden welke tafelgenoot de auteur was, volgde een korte introductie over Samenwerking Noord als vereniging door betrokken Programmamanager Linn Zuidema. De rest van de middag ging het in de brainstorm over de doelstelling van Jong Samenwerking Noord, de frequentie en vorm van events en de praktische organisatie van de groep die het kennisnetwerk helpt organiseren.   

Gezamenlijk kwamen de deelnemers tot de conclusie dat Jong Samenwerking Noord een plek moet zijn waar young professionals in de IT uit de verschillende ledenorganisaties elkaar weten te vinden, over inhoudelijk relevante thema’s kennis kunnen uitwisselen én samen kunnen optrekken in vraagstukken. Het kennisnetwerk moet een podium bieden om ervaringen, perspectieven en expertise te delen met anderen. Daarnaast is het de bedoeling dat Jong Samenwerking Noord de aansluiting van jonge collega’s bij het bredere netwerk van Samenwerking Noord faciliteert zodat kruisbestuiving en contact met medior & senior medewerkers plaatsvindt. Enthousiast werd het eerst evenement van 14 november 2023 besproken. Daarover binnenkort ongetwijfeld meer. Werk je als young professional (≤ 35 jaar) bij een van onze ledenorganisaties? Noteer dan alvast 14 november 2023 in je agenda!   

Foto: Enthousiaste meedenkers met voormalig Samenwerking Noord-stagiaire Sanne Heikamp (2e van links), die onderzoek deed naar de kansen voor Jong Samenwerking Noord

Brainstormsessie young professionals: denk jij ook mee?

Voorafgaand aan de Samenwerking Noord netwerkborrel in DOT op 24 juni vond een inspirerende brainstormsessie met young professionals plaats. Tijdens deze sessie hebben verschillende young professionals uit onze ledenorganisaties meegedacht over de vraag hoe we hen meer kunnen betrekken bij het netwerk van Samenwerking Noord. Daar kwamen veel nuttige inzichten en concrete aanknopingspunten uit. Ben of ken je een young professional (max. 35 jaar) die ook actief wil meedenken over concrete activiteiten? Laat het ons weten!

Een tijd geleden heeft stagiaire Sanne Heikamp een enquête uitgezet om te peilen of er onder young professionals behoefte is om aan te sluiten bij onze activiteiten. Het antwoord daarop was een overtuigende ‘ja’. Verschillende young professionals gaven aan graag mee te willen denken over de manier waarop Samenwerking Noord dat zou kunnen doen. Op 24 mei was het zover: na een origineel voorstelrondje aan de hand van ‘two truths and a lie’ gaven de young professionals antwoord op vragen als ‘Wat voor soort activiteiten sluiten aan bij jouw behoefte?’, ‘Welke thema’s vind je interessant?’ en ‘Hoe kunnen we jou het beste bereiken?’. Wat volgde was een waardevolle uitwisseling van ideeën, perspectieven en ervaringen waarvan het resultaat terug te vinden is in de mindmap bij dit nieuwsbericht.

Sanne zal de uitkomsten van de brainstormsessie meenemen in haar onderzoek naar effectieve communicatiestrategieën om young professionals te bereiken. Als vervolgstap denken we daarnaast samen met de young professionals verder over de vorm en frequentie van ‘Jong SN’, voortbordurend op de input uit de brainstormsessie. Ook gaan we samen met de young professionals oriënteren op een eerste evenement in het najaar. We zoeken daarvoor nog enkele young professionals die mee willen denken. We streven naar een mooie afspiegeling van onze sectoren. Ben of ken je een young professional die ook wil meedenken? Of wil je eerst meer informatie? Neem dan contact met programmamanager Linn Zuidema via l.zuidema@samenwerkingnoord.nl.

Eerste bijeenkomst kartrekkers Digital Readiness Scan

Sinds enige tijd kunnen leden van Samenwerking Noord gebruik maken van de Digital Readiness Scan die wordt aangeboden door het Groningen Digital Business Centre (GDBC) van de RUG. Met deze scan kunnen organisaties meten in hoeverre hun medewerkers klaar zijn voor de digitale toekomst. Steeds meer leden gaan aan de slag met de Digital Readiness Scan. Hoog tijd om van elkaar te leren dus!

Op 31 mei vond de eerste bijeenkomst voor kartrekkers en projectleiders van de Digital Readiness Scan plaats bij het Career Service Meeting Point van de RUG. Na een korte voorstelronde liet Bas Baalmans, projectleider van de DRS vanuit het GDBC een impressie van een mogelijke benchmark zien en dachten deelnemers mee over de vorm en inhoud daarvan. Daarna was het tijd om concrete ervaringen uit te wisselen. Er kwamen mooie gesprekken op gang, bijvoorbeeld over originele manieren om respons te verhogen, het belang van commitment van het management en de samenhang tussen de Digital Readiness Scan en de strategische (IT-)koers van de deelnemende organisaties. Uit de gesprekken bleken zowel duidelijke verschillen, zoals de organisatiecultuur, als overeenkomsten, zoals de grote bereidheid van medewerkers om bij te leren op het gebied van digitalisering en IT.

Een geslaagde bijeenkomst die voor herhaling vatbaar is dus. In de toekomst zal Samenwerking Noord daarom vaker bijeenkomsten organiseren voor kartrekkers en projectleiders van de Digital Readiness Scan. Daarnaast brengen we de deelnemers samen in een specifiek kanaal van de Teamsomgeving van het Kennisnetwerk Digitale Transformatie. In Q3 of Q4 van 2023 zullen we verder een bijeenkomst van het Kennisnetwerk wijden aan de ervaringen van deelnemende organisaties.

De Digital Readiness Scan is onderdeel van het bredere Kennisnetwerk Digitale Transformatie van Samenwerking Noord. Dit Kennisnetwerk heeft een eigen Teamsomgeving en organiseert gemiddeld eens per kwartaal een bijeenkomst. Ben je geïnteresseerd in het Kennisnetwerk, de Teamsomgeving of de Digital Readiness Scan? Neem dan contact op met programmamanager Linn Zuidema via l.zuidema@samenwerkingnoord.nl.

Gemeente Groningen maakt werkzoekenden “Tech-savvy” in samenwerking met Bossers & Cnossen

Voor haar werkzoekende cliënten is de Gemeente Groningen proactief in het verkleinen van de afstand tot de veranderende arbeidsmarkt. De huidige Nederlandse arbeidsmarkt kent een aantal kansberoepen, die zich concentreren in de volgende sectoren: Techniek-industrie-bouw, ICT, Zorg, Onderwijs, Transport en logistiek, Groen en Horeca.

Momenteel behoort ICT tot de categorie krapteberoepen, waarbij op dit moment “Programmeur” een moeilijk vervulbare vacature is. Er is een grote variëteit aan cursussen, bootcamps, traineeships en gratis tutotrials om “Programmeur” te worden. Niet elke werkzoekende is echter geschikt om programmeur te worden. In de praktijk blijkt dat de voorkeur uitgaat naar kandidaten met een ICT opleiding of achtergrond.

ICT is echter een brede sector, waarbij voor talrijke andere functies ‘affiniteit met IT’ voldoende is voor een werkzoekende om wel in deze sector aan het werk te kunnen. Dit in tegenstelling tot programmeervaardigheden of een ICT-achtergrond, waarmee ICT in eerste instantie geassocieerd wordt.  In dat licht heeft Bossers & Cnossen het Tech-savvy trainingsprogramma ontwikkeld waarin IT-kennis en 21st century skills getraind worden. Met als doel meer kennis van IT en duurzame inzetbaarheid van mensen in de razendsnel veranderende wereld waarin we nu leven. Werken met IT is namelijk geen keuze meer, maar een feit. Hiermee speelt Bossers & Cnossen ook in op de vraag in  naar werknemers die goed en efficiënt gebruik maken van de huidige technologie en de deze technologische ontwikkelingen goed kunnen bijbenen. Met het Tech-savvy maken van haar werkzoekenden vergroot de gemeente Groningen de kansen voor deze groep om te werken in de ICT en in andere sectoren. Het volgen van het Tech-savvy traject levert werkzoekenden het volgende op:

 • Men is op de hoogte van de laatste (IT) trends en ontwikkelingen;
 • Men weet de impact van deze ontwikkelingen op waarde te schatten;
 • Werkzoekenden kunnen beter met gangbare tooling omgaan;
 • Men weet welke tooling beschikbaar is om het eigen werk en dat van (toekomstige) collega’s nog efficiënter en leuker gedaan te krijgen;
 • Werkzoekenden worden adviseur richting hun omgeving als het gaat om slim en effectief samenwerken;
 • Tot slot heeft men uitstekende kennis over het solliciteren in de digitale wereld.

Aansluitend aan het Tech-savvy traject zoekt de gemeente werkplekken en/of stageplekken voor deze groep werkzoekenden. Zie je vanuit jouw organisatie aanknopingspunten? Neem dan contact op met Jelle Vogelzang van de gemeente Groningen. Zijn gegevens: jelle.vogelzang@groningen.nl of 06 316 45 190.

IT Academy start met vakopleiding Functioneel beheer

IT Academy Noord-Nederland, onderdeel van de Hanzehogeschool Groningen, heeft een nieuw traject aan haar opleidingsaanbod toegevoegd. In februari start de vakopleiding Functioneel beheer in Groningen. In vijf dagen, verspreid over zes weken, gaan deelnemers aan de slag om concrete antwoorden en oplossingen te geven voor de uitdagingen waar functioneel beheerders dagelijks mee te maken hebben in hun werk. De vakopleiding wordt verzorgd door Daniël. E. Brouwer, auteur van het boek Het handboek van de functioneel beheerder. In navolging van het boek heeft Daniël de vakopleiding Functioneel beheer ontwikkeld.   

Het vakgebied Functioneel beheer is op dit moment sterk in ontwikkeling. Tegenwoordig zijn er Functioneel beheerders in vele soorten en maten, van applicatiegerichte specialisten tot breed georiënteerde generalisten, maar ze hebben allemaal één primair doel: zorgen voor een betrouwbare, wendbare, schaalbare en innovatieve informatievoorziening voor de hele organisatie.

Deze nieuwe opleiding van de IT Academy bestaat uit tien verschillende modules verspreid over vijf dagen. Tijdens iedere module krijgen deelnemers concrete handvatten aangereikt om theorie en tools direct te vertalen naar de praktijk. Gedurende de opleiding gaan de deelnemers hiermee aan de slag. De vakopleiding Functioneel beheer wordt verzorgd door Daniël E. Brouwer. Daniël is een expert op het gebied van functioneel beheer. Naast dat hij Lean Six Sigma Master Black belt is, is hij interimmanager, ondernemer, spreker en auteur van Het handboek voor de functioneel beheerder. Het traject is geschikt voor zowel de beginnende als ervaren Functioneel beheerder. Meer weten? Klik hier.

“Wie doet er mee in het Samenwerking Noord Dream Team voor de Odyssey Hackathon?”

De Odyssey Hackathon startte jaren geleden als de Blockchain Hackathon en is uitgegroeid tot een van de meest toonaangevende hackathons in Nederland. De start is elk jaar in de Ridderzaal in Den Haag met de aankondiging van de challenges van dat jaar. Het is een unieke ervaring om aan deel te nemen. Daarom wil Samenwerking Noord 7 medewerkers vanuit de leden de gelegenheid geven om aan dit event deel te nemen. We stimuleren daarmee de samenwerking tussen de leden en dragen bij aan kennisopbouw. Een onvergetelijke ervaring voor het team en ook een goede manier om Samenwerking Noord op de kaart te zetten.

4 december zijn de challenges voor de Odyssey Hackaton gepubliceerd, zie https://www.odyssey.org/ voor alle informatie. Aan welke challenge we mee gaan doen ligt nog open, maar we denken aan één van de challenges die vanuit het Noorden zijn ingediend:

Inclusive Safety Challenges

of

The Future of Acute Healthcare

We roepen daarom alle medewerkers uit één van onze Samenwerking Noord organisaties, die mee willen doen op om zich te melden via info@samenwerkingnoord.nl.

We zoeken naar 6 teamleden met kennis op een of meerdere van onderstaande terreinen:

 • Inhoudsdeskundigen van een thema
 • Scrum masters
 • Data Scientists en AI experts
 • Full Stack developers (front en/of back-end)
 • Data(-base) experts
 • Communicatie specialisten

Met hartelijke groet,

Haije Wind en Alan Hofstede en Sylvia van Tol (Kennis Agenda Samenwerking Noord)

“The challenges we tackle are complex problems that involve multiple stakeholders and cannot be solved by a single company, industry, or state. They have a global societal and economic impact and are tied to the United Nations Sustainable Development Goals (UN SDGs).

At the fourth edition of the Hackathon (April 3-5) in Groningen, the Netherlands, 105 selected teams will collaborate with corporates, governments, and non-profits to create solutions to how we organize society in the 21st century. The areas where teams can make an impact range from energy transition, logistics, urban infrastructure, healthcare, public safety to nature conservation and digital identity. Hundreds of Jedi, including the legal and financial regulators, will be there to support the teams in building their solutions.

To find out more about the challenges and get a head start in preparing for the hackathon, join Odyssey Connect on February 4-5 in the Hague.”

 

 

Nico Kluin (Get There): ‘Betekenis Samenwerking Noord voor ICT-sector in Noord Nederland kan aanzienlijk groter worden’

De rol en betekenis van Samenwerking Noord voor de noordelijke ICT-sector, én voor de noordelijke economie kan nog aanzienlijk groter worden. Dat kan wanneer de aangesloten bedrijven en instellingen nog meer gebruik maken van de mogelijkheden tot kennisdeling. Ook moeten er plannen komen voor nieuwe opleidingen op bijvoorbeeld ‘low code/no code’ en kan de aansluiting met organisaties in met name Friesland en Drenthe worden vergroot. ‘En een ander heel mooi doel voor het komend jaar 2020 is het vergroten van betrokkenheid van ICT medewerkers van de leden van Samenwerking Noord bij de kennisevents. Daarmee krijgen medewerkers de kans af en toe in de keuken van andere organisaties te kijken’.

Nico Kluin (50), die dit betoogt, is commercieel directeur en mede-eigenaar van het in Leek gevestigde ICT dienstverleningsbedrijf Get There. Dit bedrijf is vanuit Leek met name actief in de drie noordelijke provincies en is leverancier van hoogwaardige management- en ICT diensten. Get There voert projecten uit en helpt organisaties met kennis en ervaring op gebieden als projectmanagement, informatie analyse en ontwerp, software ontwikkeling en beheer, maar ook in het halen van waarde uit data met haar data engineers. Er werken in totaal ongeveer 85 mensen, waarvan een aanzienlijk deel is ingezet voor bedrijven en instellingen in het Noorden van Nederland.

Samenwerking Noord

Sinds 2009 is Nico Kluin werkzaam bij Get There, dat dit jaar haar 20 jarig jubileum viert. Bijna drie jaar geleden was zij één van de eerste private ondernemingen die zich aansloot bij Samenwerking Noord. Dat was toen vrij opmerkelijk, omdat de vrees bestond dat private bedrijven meer waren van hálen, dan van bréngen. Maar in korte tijd is gebleken dat commerciële partijen de uitgangspunten van Samenwerking Noord niet alleen volledig delen, maar er ook krachtig aan bijdragen in de vorm van bijvoorbeeld kennisdeling. Uitwisseling van kennis en ervaring is uiteindelijk in het algemeen belang van de hele ICT arbeidsmarkt en -bedrijvigheid.

Nico Kluin is voorzitter van de Sector ICT Dienstverlening. ‘Onze sector bestaat nu al uit twaalf aangesloten dienstverleners, en er is veel belangstelling om lid te worden: er staan momenteel zes bedrijven in de wachtrij’, vertelt Kluin met enige trots. Daarnaast vormt hij samen met Machiel van der Schaaf (tevens voorzitter van Samenwerking Noord) en Sylvia van Tol (in de rol van programmamanager) de werkgroep HR- en Talentontwikkeling en faciliteren zij de sectoren op dit thema.

Volgens Kluin zijn de ICT dienstverleners als lid gelijkwaardig aan andere leden van Samenwerking Noord. ‘Natuurlijk is het zo dat wij commerciële partijen zijn. Maar het is ook in óns belang om na te denken over gemeenschappelijke thema’s op HR en kennisontwikkeling: daar hebben we allemaal dezelfde belangen. Verder denk ik dat de ICT dienstverleners ook iets extra’s te bieden hebben aan de vereniging. Ik denk dat wij goed zijn in het verbinden. Ons dagelijks werk bestaat er uit dat we veel verschillende organisaties ondersteunen en daarmee vaak kijkjes nemen in de keuken van andere bedrijven. Daardoor hebben wij natuurlijk een krachtig netwerk en beschikken we over schaarse deskundigheid, en daar kunnen we zeker gebruik van maken voor Samenwerking Noord. Wij willen dit inbrengen om belangrijke innovatieve thema’s, zoals digitale transformatie, te ondersteunen en hierop verder kennis te ontwikkelen en te delen.’

Toekomst

Het gaat goed met Samenwerking Noord, vindt ook Nico Kluin. Maar dat is voor hem geen reden om tevreden achterover te leunen. Want net als bij een bedrijf is het uitdagend om méer uit de organisatie te halen, kansen te benutten, Samenwerking Noord nóg relevanter te maken en daarmee uiteindelijk de betekenis van de hele ICT sector voor Noord-Nederland te vergroten. Maar hóe dan?

‘Ik denk dat Samenwerking Noord het verbinden wat ze nu doet, nog verder kan uitbouwen. De aansluiting met meer organisaties in de regio kan dus nog beter. In Friesland hebben we hele goede contacten met onze ‘zusterorganisatie’ Connect.frl . ‘We praten momenteel over het intensiveren van de samenwerking. In 2020 zou dat wel eens tot een zeer innige samenwerking kunnen komen’.

Wat de aan het begin van dit interview genoemde kennisdeling betreft zegt Nico Kluin dat bedrijven kansen laten liggen wanneer medewerkers voor wie het relevant is niet naar kennis sessies gaan, louter en alleen omdat zij geen weet hebben van die sessies. ’Als we de medewerkers van onze leden nog beter kunnen  bereiken, denk ik dat we nog een forse stap omhoog kunnen zetten!’

Low Code / No Code

Een andere uitdaging is volgens Kluin het verbeteren van de aansluiting van vraag en aanbod. Dit start natuurlijk al bij het goed ‘richten’ van de opleidingen. ‘Als sector-voorzitter zou ik heel graag samen met andere leden plannen willen maken om er voor te zorgen dat de benodigde nieuwe kennis op tijd en in voldoende mate beschikbaar komt in het Noorden. We moeten écht plannen maken zodat de ICT sector op tijd de juiste mensen heeft om de ICT-motortjes in de bedrijven te kunnen laten draaien’.

‘Zo zouden we (ook) eens moeten kijken naar platformen voor “Low Code / No Code”. Wanneer we ook van deze tools gebruik gaan maken kunnen we Noord-Nederland echt een enorme stap verder helpen in het kleiner krijgen van de schaarste op software engineers.’, aldus Nico Kluin.