Ons nieuwe interactieplatform MijnSN is gelanceerd! Log in als lid en ontdek het nu!

Yelgo en Startel treden toe tot sector Onderwijs & Onderzoek

Het netwerk van Samenwerking Noord wordt uitgebreid met twee organisaties uit Drachten. Yelgo, gespecialiseerd in arbeidsbemiddeling binnen het digitale domein en Startel, aanbieder van IT-opleidingen, zijn nu officieel lid van de sector Onderwijs & Onderzoek. Het lidmaatschap werd geformaliseerd tijdens een bezoek van programmamanager Bas Baalmans.

Yelgo is sinds 2017 actief als arbeidsbemiddelaar binnen het digitale domein, met een focus op de drie noordelijke provincies. Yelgo is ingericht als werkgever om digitale professionals te ondersteunen om hun potentie maximaal in te zetten en hen te matchen met opdrachtgevers waar zij deze volledig kunnen benutten. Startel is al meer dan 25 jaar IT-opleider in het Noorden. Sinds de oprichting in 1996 heeft het bedrijf zich gepositioneerd als een veelzijdige aanbieder van verschillende trainingen op het gebied van IT, project- en procesmanagement en persoonlijke ontwikkeling. Net als bij Yelgo staat bij Startel de persoonlijke benadering centraal. Vorig jaar zijn beide partijen een strategische samenwerking aangegaan, waardoor gedetacheerde medewerkers van Yelgo kosteloos en onbeperkt toegang hebben tot het trainingsaanbod van Startel. Met een gezamenlijke focus op Noord-Nederland stimuleren Yelgo en Startel de groei van IT-expertise en innovatie in de drie noordelijke provincies, wat ten goede komt aan de regionale IT-sector.

Belang van samenwerking
Het lidmaatschap van Yelgo en Startel bij Samenwerking Noord is gericht op het behoud en de ontwikkeling van IT-professionals in Noord-Nederland. Beide organisaties streven ernaar een brug te slaan tussen de praktijk en het IT-onderwijs. Pieter Fokkema van Startel onderstreept het belang van IT-kennis in de regio. “Gezien de snelle ontwikkelingen binnen de IT-sector, zoals op het gebied van AI en cybersecurity, is het cruciaal dat bedrijven IT-talent en -expertise in het noorden behouden. We zijn van plan om bij de evenementen en sessies van Samenwerking Noord met andere leden en partners in gesprek te gaan om hun unieke informatiebehoeften vast te stellen. Dit maakt het ons mogelijk onze IT-kennis efficiënter te delen en bedrijven te assisteren in hun ambitie om IT-competenties te vergroten.” Gosse Jorrit Kooistra van Yelgo benadrukt het potentieel voor kennisuitwisseling binnen het netwerk: “We voorzien grote waarde in het delen van onze expertise door middel van seminars en workshops.”

Yelgo en Startel kijken uit naar een mooie samenwerking met de andere leden waarbij samenwerking én uitwisseling van kennis en ervaringen binnen de IT in het noorden centraal zal staan.

Foto: V.l.n.r. Gosse Jorrit Kooistra (Yelgo), Jelmer Spijksma (Startel & Yelgo), Bas Baalmans (Samenwerking Noord) en Pieter Fokkema (Startel)

Van Hall Larenstein nieuwste lid sector Onderwijs & Onderzoek

Met Hogeschool Van Hall Larenstein is de duurzaamste hogeschool van Nederland nu ook aangesloten bij onze vereniging.  Als internationaal kennisinstituut met vestigingen in Velp en Leeuwarden legt HVHL de nadruk op het groene en het blauwe domein van landbouw, natuur en water. De hogeschool combineert onderwijs met toegepast onderzoek binnen de verschillende lectoraten. HVHL leidt studenten op tot hoogwaardige, ambitieuze en innovatieve professionals die bijdragen aan een duurzame wereld. Ook in dit domein is digitalisering van steeds grotere betekenis.  

Belang van samenwerking 
De afdeling IVT (Informatievoorziening en Technologie) is verantwoordelijk voor alle digitale diensten die geleverd worden aan studenten en medewerkers van de hogeschool. De afdeling bestaat uit 31 medewerkers en 5 externen en is verdeeld in twee teams, Team Adoptie & Ontwikkeling en Team Regie & Organisatie, staan elk onder aansturing van een teamleider.  Wopke van Solkema werkt sinds september als functioneel beheerder bij HVHL, maar is al geruime tijd actief in de Noordelijke IT: “In een wereld die steeds verandert, is het belangrijk dat we ons snel kunnen aanpassen en nieuwe ideeën op de juiste manier blijven omarmen”. Aansluiting bij Samenwerking Noord kan hierbij helpen, aldus Wopke. “Het brengt ons samen om waar nodig voorop te lopen met de nieuwste technieken en om kennis te delen over thema’s die voor ons heel belangrijk zijn.”  

Teamleider Sander de Vries schetst hoe het het strategisch belang van zijn afdeling de afgelopen jaren sterk is toegenomen en ook zichtbaarder geworden binnen de organisatie. Denk daarbij aan onderwerpen als cybersecurity, anytime & anywhere beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de diensten, flexibilisering, blended learning en leven lang leren. “De groeiende samenwerking tussen onderwijsinstellingen onderstreept het belang van een collectieve aanpak”, aldus Sander. “Samenwerking Noord fungeert hierbij als een platform en netwerk voor het verbinden van inzichten en expertise, waardoor we samen sterker staan in het navigeren door het hoge tempo van steeds weer nieuwe technologieën.”   

Hogeschool Van Hall Larenstein kijkt uit naar de samenwerking met andere leden van Samenwerking Noord. Van Hall Larenstein sluit aan bij de sector Onderwijs & Onderzoek. 

Foto: V.l.n.r. Teamleider Sander de Vries, Samenwerking Noord programmamanager Bas Baalmans en functioneel beheerder Wopke van Solkema kijken uit naar de samenwerking 

Rijk onderzoeksportfolio kennisinstituten binnen Samenwerking Noord

De noordelijke kennisinstellingen doen interessant onderzoek op het gebied van IT en digitalisering, vaak ook met een link naar de praktijk en in samenwerking met Noordelijke partners. Op initiatief van TNO kwamen recent verschillende spelers bijeen tijdens een themabijeenkomst van onze sector onderwijs en onderzoek. Er liggen veel kansen om de onderlinge samenwerking nog verder op te pakken. Tijdens onze evenementen programmeren we regelmatig bijdragen van onderzoekers om de nieuwste kennis te delen.  

Zie de presentaties voor een overzicht per instelling.  

Foto: Sinds kort is ook TNO gevestigd op de Zernike Campus in Groningen

Managementscholing digitale strategie 3.0 in ontwikkeling

Samen met de University of Groningen Business School en de IT Academy Noord Nederland werkt Samenwerking Noord aan een gezamenlijke managementscholing voor Digitale Strategie 3.0.

Ook voor onze ledenorganisaties geldt, dat ze zich bevinden in een uitdagende en sterk veranderende omgeving. Belangrijke transities vereisen dat organisaties moeten reageren en nadenken over de lange termijn. Niet alleen op digitaal terrein (van analoog naar digitaal) maar ook op ecologische duurzaamheid (van lineaire naar circulaire economie), energietransitie (van fossiel naar hernieuwbaar) en op maatschappelijke impact. Digitale transformatie kan helpen bij het bepalen van richting en het invulling geven aan deze transities.

Veel leden van SN hebben de ambitie om deze ontwikkelingen, actief aan te pakken en wellicht zelfs voorop te lopen. Digitalisering biedt houvast en een hulpmiddel om de uitdagingen te meten en te lijf te gaan.

Behoeftenonderzoek

In een behoeftenonderzoek hebben we gevraagd naar wensen en mogelijke opleidingsthema’s om als organisatie en als netwerk sterker te opereren. De meest gevraagde thema’s onder de respondenten zijn:

 • Innovatie en leiderschap
 • IT governance
 • IT/business development
 • IT strategie
 • Digitale transformatie

Er is een duidelijke interesse op het gebied van digitale strategie 2.0 → 3.0, met de wens om daarin gezamenlijkheid stappen meet te maken voor de individuele ledenorganisaties en de regio.

Opzet en inhoudelijke thema’s

Primair richt de scholing zich op verantwoordelijken voor IT en digitalisering in rollen zoals: hoofd/manager ICT, programmamanager digitale transformatie, directeur, strategisch adviseur.

Het programma zal een theoretisch raamwerk en denkkader bieden om structuur aan te brengen in een warboel aan keuzes en externe prikkels. Ook staat de toepassing van het geleerde in de eigen praktijk centraal in interactieve sessies onder het motto bring-your-own case of bring-your-own colleague. Het diverse netwerk van Samenwerking Noord biedt de mogelijkheid te leren van ambitievolle ‘peers’ uit verschillende branches.

We willen komen tot een opleiding voor organisaties die de stap willen maken van digitalisering (2.0) naar digitale transformatie (3.0). Vragen die aan de orde kunnen komen zijn?

 • Hoe realiseer je impact door meer controle en sturing?
 • Hoe invulling te geven aan digitale projecten voor gerichte groei?
 • Hoe te sturen op basis van data? (echt datagedreven werken!)
 • Hoe nieuwe waarde te creëren?
 • Welke nieuwe rollen aan te nemen in de keten (bijv. ketenregisseur)?

Voorafgaand aan de opleiding wordt een uitgebreide intake gedaan. Na een zestal bijeenkomsten op een centrale, aantrekkelijke locatie, presenteren de deelnemers hun eigen digitale transformatieplannen in de slotbijeenkomst.

Meer informatie

Meer informatie over het programma en de sprekers volgt in de loop van het voorjaar.

Wil je alvast meer weten of in contact komen met de ontwikkelaars? Je kunt terecht bij:

Robin van den Berg

Dr. Thijs Broekhuizen

Wijnand Aalderink

Student Consultants onderzoeken MBO-potentieel

Een viertal Student Consultants van de faculteit Economie en Bedrijfskunde doet onderzoek voor Samenwerking Noord naar de potentie van MBO-studenten en -afgestudeerden voor SN-organisaties. Zij gaan met diverse collega’s in gesprek. Zowel vanuit onderwijs- als vanuit het werkgeversperspectief.

Het team bestaand uit Hylke Morsink, Francisco Botero Bernal, Eva Hesseling, en Stan Tonissen (v.l.n.r.) wordt begeleid door Bas Baalmans van het Groningen Digital Business Centre van de Rijksuniversiteit Groningen.

Vragenlijst Samenwerking Noord Traineeship, jouw mening telt!

Samenwerking Noord ontwikkelt voor en met haar ledenorganisaties een gezamenlijk ICT-traineeship. In de steeds krapper wordende arbeidsmarkt komt de kracht van ons groeiende collectief goed van pas.  

We willen natuurlijk graag aansluiten bij de wensen van onze ledenorganisaties en eventueel ook trainees uit bestaande programma’s in onderdelen van het programma laten deelnemen. Graag horen we je mening over hoe we het traineeship het beste kunnen vormgeven. Vul de vragenlijst in als je hiervoor input wilt leveren. 

Wil je met in gesprek over de ontwikkeling van het traineeship, dan kan dat tijdens de Werkconferentie van 24 mei. Robin van den Berg van de IT Academy Noord Nederland en Lobke Meijerink van YER gaan hierover graag met de deelnemers in gesprek. Aanmelden is nog mogelijk.  

Foto: Projectgroep Samenwerking Noord Traineeship op de trap van Het Kasteel (fotograaf: Albina)

Digitalisering en datagedreven werken centraal bij de woningcorporatie sector

De sector woningcorporaties kwam 31 maart in het Kasteel bijeen om te inventariseren hoe zij elkaar nóg meer kunnen helpen en versterken. Michiel Stornebrink (TNO) lichtte zijn visie toe op trends en ontwikkelingen in de sector, vanuit zijn expertise en betrokkenheid bij nationale koepelorganisatie Aedes.  

What’s in it for me?  Dit was de vraag die centraal stond aan het begin van de sessie. De deelnemers benoemden gezamenlijke onderwerpen waarmee ze elkaar verder kunnen helpen (binnen en buiten de sector). Genoemd werden de volgende onderwerpen: 

 • datagedreven werken 
 • inventarisatie van meerwaarde of gebruik van RPA’s 
 • krapte op de ICT arbeidsmarkt 
 • digitale transitie 
 • informatiebeveiliging  

Kortom, er zijn vele gemeenschappelijke uitdagingen en kansen. Genoeg kansen om te sparren, te verbinden en kennis uit te wisselen.  

Michiel Stornebrink (Consultant data-sharing & interoperability bij TNO) is betrokken bij Aedes, de landelijke vereniging van woningcorporaties. Hij lichtte trends en ontwikkelingen toe, zoals digitalisering, datagedreven werken en data delen. Vervolgens ging Michiel in op het belang van datastandaarden. Datastandaarden zullen leiden tot meer kwaliteit en innovatiekracht, minder risico’s en meer efficiëntie in tijd en kosten. Een bijbehorende roadmap heeft een scope van 1 tot 5 jaar en is opgedeeld in drie programmalijnen: ecosysteem, interoperabiliteit en organisatie. In de sessie werden ze bediscussieerd. Samengevat, een interessante sessie met mooie kansen voor de woningcorporatiesector om elkaar nog verder te versterken.  

Michiel Stornebrink – TNO  

Input brainstormsessie

Innovatieproject 5G Veiligheidsvest succesvol afgerond

Samenwerking Noord heeft het onderzoek naar de doorontwikkeling van een 5G veiligheidsvest financieel ondersteund. Onze ledenorganisaties Hanzehogeschool Groningen, TNO en Politie Noord-hebben er samen met VMWare aan gewerkt. Het prototype is inmiddels opgeleverd.

Ogen” op de rug
Tijdens de finale van de 5G Student Battle in november 2020, won het idee voor een slim veiligheidsvest de eerste prijs. Het slimme veiligheidsvest heeft als doel om de veiligheid van de gebruiker van het vest te verhogen door een paar extra “ogen” op de rug te geven. Het vest wordt voorzien van een camera, een 5G modem en een tril-actuator. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van een AI-algoritme, dat gebruik maakt van rekenkracht vlak bij een 5G-antenne. Als dit algoritme een potentiële dreiging constateert, bijvoorbeeld een getrokken wapen, dan gaat er een bericht terug naar het vest en gaat deze aan de achterzijde trillen waardoor de gebruiker van het vest wordt gealarmeerd. Binnen het onderzoek is gekeken naar zowel de technische als de commerciële haalbaarheid. Ook is een prototype van het vest getest. Een eis die daarbij gesteld werd is dat de drager van het vest binnen 1 seconde een waarschuwing krijgt.

De afgelopen periode is door studenten en onderzoekers van de Hanzehogeschool Groningen, i.s.m. TNO, VMware en Innovatiehuis Politie Noord-Nederland, onderzoek gedaan naar de technische haalbaarheid van een slim veiligheidsvest met 5G technologie. Het is student Mathijs Volker gelukt om het slimme vest werkend te krijgen en hij heeft een 9 gekregen voor zijn scriptie.

Afstudeeronderzoek
Mathijs Volker, 4e jaars student HBO-ICT aan de Hanzehogeschool Groningen, heeft op verzoek van VMware de vertraging in de keten onderzocht bij het gebruik van het veiligheidsvest met de nieuwste mobiele 5G communicatietechnologie. 5G heeft als mogelijkheid om veel beelden met hoge kwaliteit te versturen (grote bandbreedte) met een kleine vertraging (‘latency’). Hij heeft in kaart gebracht hoeveel vertraging de gehele keten geeft en waar in de keten de vertraging optreedt. Op die manier kan bepaald worden of de keten snel genoeg is en waar verbeteringen mogelijk zijn. Voor het veiligheidsvest is onderzoek gedaan naar het detecteren van messen. Bij het testen is gebleken dat de vertraging in de keten met 5G rond de 300ms ligt. Voor het vest goed nieuws, want dat is ruim binnen de eis van 1 seconde.

De tests zijn uitgevoerd in het fieldlab van de proeftuin 5Groningen, een initiatief van Economic Board Groningen. De student is begeleid door docent/onderzoeker Jos Bredek van de Hanzehogeschool, die onderzoek doet naar nieuwe toepassingen die mogelijk worden met 5G. De kennis die is opgedaan in deze pilot kan ook worden gebruikt voor andere toepassingen die voor organisaties in Noord-Nederland relevant kunnen zijn. Denk aan slimme drones of autonoom rijdende auto’s.

Dit project is mede mogelijk gemaakt door Samenwerking Noord, proeftuin 5Groningen en Innovatiehuis Politie Noord-Nederland.

Voor nadere informatie over dit bijzondere project kan contact worden opgenomen met Jos Bredek, docent-onderzoeker HBO-ICT, Hanzehogeschool Groningen. 

Deelnemers gezocht voor community of practice opleiding drone expert

Het Noorderpoort start in samenwerking met OmniDrones Academy in augustus 2022 met een opleiding voor drone-expert. Een drone-expert kan een drone besturen, maar ook programmeren, onderhouden en repareren. Hij heeft kennis van de hele keten van waarnemen, opslaan, verwerken en interpreteren van gegevens. Daarnaast heeft hij kennis van bv. privacy- en luchtvaartwetgeving.

Het Noorderpoort zoekt bedrijven in Noord-Nederland die willen bijdragen aan de ontwikkeling van deze opleiding, actief willen meewerken aan de community of practice en/of stage- afstudeerplaatsen willen organiseren. Bedrijven die zelf professioneel met drones vliegen zijn welkom, maar ook organisaties die informatie van drones gebruiken in hun bedrijfsvoering of bedrijven uit de keten van informatiewerking.

De bedrijven kunnen deelnemen aan de zogenaamde bedrijfsadviescommissie om advies te geven over het beroepsprofiel en de opleiding. Deze start in februari. Daarnaast worden deelnemers gezocht voor de op te richten community of practice. Hierin zullen studenten, bedrijven en docenten samen werken aan drone projecten, om op die manier praktijk kennis en ervaring op te doen. De community kan ook worden ingezet om innovatieve toepassingen te onderzoeken. Tenslotte zijn vanaf de start van de opleiding in augustus 2022 bedrijven nodig die stage- en/ of afstudeerplekken willen bieden.

Henk Zwetsloot is aangezocht als contactpersoon voor de bedrijven bij deze opleiding. Is je interesse gewekt of heb je vragen, stuur dan een mail.

Student consultants RUG onderzoeken Noordelijke IT-arbeidsmarkt

Een viertal student consultants van de RUG doet voor Samenwerking Noord onderzoek naar de aard van de mismatch tussen vraag en aanbod op de IT-arbeidsmarkt in Noord-Nederland. Esmee Mei, Leonidas Papadopoulos, Sander Everink en Jewan Kodde van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde gaan ons adviseren over hoe we als ledenorganisaties gezamenlijk aan oplossingen kunnen werken. Hun adviesrapport gebruiken we als input voor de werkconferentie over de IT-arbeidsmarkt die we in mei zullen organiseren. Voor meer informatie kun je terecht bij Wijnand Aalderink (0653704821).