Samenwerking Noord: 10 jaar succesvol samenwerken aan IT en digitalisering

Download publicatie

Dit artikel is gepubliceerd op 14 oktober 2021 in de bijlage NoordZ van het Dagblad van het Noorden en Leeuwarder Courant. / Op de foto: Machiel van der Schaaf en Albina Vitochina.

IT en digitalisering zijn niet meer uit onze maatschappij weg te denken. De groei van de netwerkorganisatie Samenwerking Noord, die zich richt op medewerkers die in Friesland, Drenthe en Groningen professioneel werken met IT, onderstreept dat nadrukkelijk. Dit jaar bestaat de vereniging 10 jaar en gaat zij voortvarend verder met het verbinden van organisaties en medewerkers die strategisch werken met IT.

Doel is het onderling delen van kennis en schaarse capaciteit, wat bijdraagt aan professionaliteit en slagkracht. Het Samenwerking Noord netwerk heeft er mede voor gezorgd dat IT in Noord-Nederland in de afgelopen jaren een reusachtige groei heeft doorgemaakt, een belangrijke pijler voor de economie is geworden en daarmee toonaangevend binnen Nederland.

En daar mag Samenwerking Noord na 10 jaar met gepaste trots op terugkijken. Het ontstond min of meer bij toeval. De overheid wilde alle datacenters die in Nederland gebouwd moesten worden, in de Randstad realiseren. „Een aantal noordelijke partijen kwam toen bij elkaar en vond dat het anders moest”, zegt Machiel van der Schaaf, voorzitter van de ledenraad en lid van het dagelijks bestuur. De rest is geschiedenis. Op bedrijventerrein Westpoort in Groningen kwam een datacenter en Samenwerking Noord zag niet veel later het levenslicht.

IT-uitdagingen
Inmiddels zijn zo’n 80 organisaties, publiek én privaat, aangesloten en die trekken samen op in de IT-uitdagingen van deze tijd. Samenwerking Noord wil daarin het verschil maken door uitdagingen zorgvuldig in kaart te brengen en deze vervolgens met sectorale en cross-sectorale verbindingen op te pakken. Zo ontstaat een bundeling van kennis en capaciteit die leidt tot innovatieve oplossingen waar alle ledenorganisaties en hun mensen van profiteren.

Bereidheid om samen te werken, elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen, spelen daarbij een belangrijke rol. Niet voor niets organiseert Samenwerking Noord talloze events en bijeenkomsten waar inhoud en ontmoeting centraal staan. „De thema’s worden steeds in samenspraak met de leden gekozen en sluiten aan bij de actuele ontwikkelingen”, legt programmanager Albina Vitochina uit. „Wij zorgen vervolgens voor de beste sprekers uit eigen kring met kennis van het bewuste onderwerp.”

„Daarnaast organiseren we lunchsessies, waarbij één of twee leden zichzelf presenteren en inzoomen op een bepaald IT-onderwerp. Elke derde donderdag van de maand hebben we een groot event met een centraal thema, zoals hybride werken en IT en arbeidsmarkt gedreven werken. Ook zijn er diverse kennisnetwerken, bijvoorbeeld voor digitaal samenwerken en digitale veiligheid. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor alle ledenorganisaties.”Daarnaast ontmoeten de ledenorganisaties elkaar in de bijeenkomsten van de eigen sectoren, zoals bijvoorbeeld Overheden, ICT-dienstverlening, Gezondheid en Welzijn, Zakelijke dienstverlening of Onderwijs en Onderzoek. Hierbij worden alle IT gerelateerde uitdagingen binnen het werkveld uitgewisseld. Ook dan staat vaak een thema centraal, zoals bijvoorbeeld hybride werken en IT en arbeidsmarkt. Kortom, er zijn vele mogelijkheden om met en van elkaar te leren.

Oefening digitale crisis
De onderwerpen waarop de leden samenwerken, zijn heel divers. Zo werd onlangs in de gemeente Eemsdelta een simulatie van een digitale crisis georganiseerd, door vier ledenorganisaties. Albina: „Doel is om te komen tot bewustwording. Waar loop je tegenaan, als alle IT in je organisatie is uitgevallen, en hoe moet je daarop anticiperen? Naar aanleiding van de bevindingen is een draaiboek gemaakt, dat vervolgens aan alle leden beschikbaar wordt gesteld. Zij kunnen het specifiek aan hun situatie aanpassen.”

„Een ander onderwerp dat speelt, is digital readiness”, gaat Machiel verder. „Hoe staat het met de digitale geletterdheid in je organisatie? De ontwikkelingen in de IT gaan snel, de medewerkers en de teams moeten daar wel in mee kunnen. Daar gaat Samenwerking Noord een prachtige bijdrage aan leveren. Na een pilot bij de Provincie Groningen start op korte termijn een vervolg in het Martini Ziekenhuis en op de Hanzehogeschool, waarbij we via een nulmeting kijken hoe goed de medewerkers tegen de digitale toekomst zijn opgewassen.”„De kennis die we opdoen, verspreiden we steeds onder de leden”, vervolgt Albina. „Eén van de uitdagingen voor de komende jaren is dat we iedereen willen meekrijgen in de transformatie die IT met zich meebrengt.”

Explosieve groei
Samenwerking Noord speelt daarbij een belangrijke rol, is de overtuiging van Albina en Machiel:„ Het sociale netwerk, wat de drijvende kracht van onze vereniging vormt, zorgt voor initiatief, kennisuitwisseling en groei, zowel persoonlijk als professioneel. IT is voorwaarde voor succes in organisaties en in de maatschappij, en er is nog veel nieuw terrein te winnen. Dit zorgt voor een explosieve groei van IT gerelateerde functies. Die goed invullen met bestaande medewerkers en nieuwe talenten, dat is één van de belangrijkste vraagstukken in de komende jaren. Om de IT-sector in het noorden te laten floreren, moeten er immers voldoende goed opgeleide medewerkers zijn die deze functies kunnen bemensen. Samenwerking Noordgaat ook die uitdaging graag aan.”

Samenwerking Noord biedt haar leden:
– Samenwerking in 9 sectoren
– Vernieuwende events
– Lunchsessies over technologie
– Thematische kennisnetwerken
– Kennisontwikkeling in projecten

www.vooruitdigitaal.nl
Vanwege het 10 jarig jubileum gratis voor alle noorderlingen. Bezoek de digitale lunchmeetings of kijk ze terug. De digitale toekomst is niet ver. We zitten er middenin en er staat ons nog heel veel te wachten. Zowel in ons werk als in ons dagelijks leven.
“Hoe slim worden computers eigenlijk?”
“Hoe blijf je als burger de baas over je gegevens?”
“Hoe kunnen robots later voor ons zorgen?”

We hebben hier in tien jaar tijd in elk geval wel iets neergezet. Het Noorden heeft zich ontwikkeld tot een regio die op het gebied van digitalisering en ICT volledig meetelt in Nederlandl 

Fred Hassert, oprichter en statutair voorzitter van Samenwerking Noord.