Jaarplan 2024: We verleggen onze grenzen!

Het nieuwe jaarplan voor onze vereniging is vastgesteld in de ledenraad van 15 december. Ook het komende jaar kun je weer veel moois van ons verwachten. Het plan is te downloaden op onze website en gevisualiseerd in een mooie praatplaat.

Download Praatplaat Download Jaarplan 2024

Samenvatting

Het jaar 2023 was voor Samenwerking Noord opnieuw een succesvol jaar. Een jaar waarin we opnieuw een mooi aantal fysieke en digitale evenementen konden organiseren en waarin we een aantal nieuwe diensten hebben ontwikkeld.

In lijn met de drie speerpunten die we als vereniging hebben gedefinieerd, gaan we door met het zetten van concrete nieuwe stappen die onze verenging versterken en onze impact vergroten.

1. Samenwerking Noord als netwerk van mensen en organisaties
Onze filosofie is om zoveel mogelijk collega’s in een actieve rol te plaatsen en hen een podium te bieden voor samenwerking, in de sectoren en tijdens sector-overstijgende evenementen. We organiseren vrijwel wekelijks een evenement, fysiek of digitaal.

In 2023 hebben we onze zichtbaarheid binnen de ledenorganisaties met enkele verschillende acties vergroot. Een mooie mijlpaal was het Jong Samenwerking Noord netwerk, dat door een enthousiaste groep collega’s is opgericht. Ook kent de vereniging sinds dit jaar een eigen CIO-netwerk waarin de topmanagers uit onze ledenorganisaties elkaar ontmoeten en inspireren. We hebben een nieuw platform Mijn Samenwerking Noord ontwikkeld, dat in 2024 zal worden gelanceerd om de onderlinge kennisdeling te bevorderen.

2. Samenwerking Noord als versterker van de Noordelijke IT-arbeidsmarkt
In het afgelopen jaar is de eerste lichting trainees van Samenwerking Noord gestart. Een twaalftal young professionals is begonnen met het Certified Data Traineeship, waarin ze drie organisaties leren kennen en omgekeerd. Dankzij onderzoek dat we hebben laten verrichten door RUG-studenten, hebben we een beter beeld van het potentieel van MBO-studenten op de Noordelijke arbeidsmarkt in de IT.

In 2024 zullen we de mogelijkheden voor onze ledenorganisaties om met de talenten van de Noordelijke kennisinstellingen samen te werken, nog beter in beeld brengen, samen met onze Sector Onderwijs en Onderzoek. Ook zullen we de mogelijkheden om ons gezamenlijk als IT-werkgevers te positioneren nader onderzoeken. Via Mijn Samenwerking Noord kunnen we bij voldoendebelangstelling mogelijk een flexpool opzetten.

3. Samenwerking Noord als kennisnetwerk voor IT en digitalisering.
In 2024 werken we opnieuw met een zestal centrale thema’s gekozen waarop we primair inzetten.

• Artificial Intelligence

• Digitale Transformatie

• Methodieken (met name agile)

• Data

• Digitaal Samenwerken

• Privacy & Security

Er is echter altijd ruimte om op de actualiteit in te spelen met nieuwe thema’s.

Om de samenwerking cross-sectoraal zo goed mogelijk te laten verlopen en te structureren, werken we met kennisnetwerken binnen de vereniging, die veelal een thematisch karakter hebben. In 2024 gaan we experimenteren met nieuwe vormen, gebaseerd op de rol en functie van collega’s, zoals architecten of functioneel beheerders. Een nieuwe, gezamenlijk dienst die we vanaf 2024 aanbieden is een managementscholing op het gebied van digitale transformatie, in samenwerking met de IT Academy Noord Nederland en de University of Groningen Business School.

De toekomstige ontwikkeling van de Niemeyer locatie in Groningen als potentiële brandpuntlocatie voor digitalisering, kan ook voor onze vereniging interessante mogelijkhedenbieden.