Ons nieuwe interactieplatform Mijn SN is gelanceerd! Log in als lid en ontdek het nu!

Positieve stemming tijdens Algemene Ledenvergadering 2024

Voorafgaand aan het AI-evenement in Leeuwarden van donderdag 23 mei, organiseerde Samenwerking Noord haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, voor alle contactpersonen van onze ledenorganisaties. Tijdens dit jaarlijkse moment van verantwoording, reflectie en inspiratie lichtte het bestuur bij monde van onze penningmeester de financiële situatie toe, gevolgd door een inhoudelijke update over de afgelopen maanden vanuit het kernteam. De feestelijke doop van MijnSN vormde een mooie afsluiting van een geslaagde bijeenkomst.

In zijn welkom memoreerde ledenraadvoorzitter Machiel van der Schaaf enkele mijlpalen van 2023, onder andere het overschrijden van de 100-ledengrens, de introductie van ons data-traineeship en de start van Jong Samenwerking Noord.

Ledenraadvoorzitter Machiel van der Schaaft opent de ALV

Financieel inzicht
Penningmeester Rick-Jan Scheepe deed financieel verslag van het afgelopen boekjaar, waarin de inkomsten van de vereniging verder toenamen door het groeiende aantal leden, een beperkte indexatie van de contributie en de subsidie-inkomsten vanwege deelname aan de AI HUB Noord. De uitgaven zijn echter ook aanzienlijk hoger dan voorheen, met name vanwege de sterke stijging van personeelslasten. Het begrote verlies voor 2023 is gelukkig beperkt gebleven, de reserves zijn echter niet groot. De kascommissie, bestaande uit Anne van Schellen (Martiniziekenhuis) en Ronald Penninga (RDW) rapporteerde dat uit hun controle van alle stukken geen fouten of onvolkomenheden zijn gebleken. Met dank aan onze administrateur, Wiebren Nieuwenhuis, gaf de ALV het bestuur daarop décharge voor het boekjaar 2023.

Een vooruitblik op het lopende begrotingsjaar 2024 laat zien dat de inkomsten nog wat zullen stijgen door verdere ledengroei. Ook de uitgaven zullen echter opnieuw toenemen vanwege de cao-ontwikkelingen. Opnieuw wordt een beperkt verlies begroot, zodat de dienstverlening en de personele bezetting op het huidige peil kunnen blijven. Voor het boekjaar 2025 heeft de ledenraad onlangs ingestemd met een nieuwe indexering van de contributie.

Kascommissieleden Ronald Penninga (links) en Anne van Schellen brengen verslag uit

Inhoudelijk overzicht
Wijnand Aalderink en Albina Koolhof-Vitochina rapporteerden aansluitend namens het kernteam de inhoudelijke stand van zaken over de eerste helft van dit jaar. Een fraai vormgegeven praatplaat vat de ambities samen onder het motto ‘We verleggen onze grenzen’.

Inmiddels hebben zich dit jaar alweer 12 nieuwe leden aangesloten bij de vereniging, met name de sector Overheden groeit snel. Naast het CIO- en het CISO-netwerk verkennen we nieuwe kennisnetwerken voor Functioneel beheerders en Architecten. Inmiddels bieden we in 2024 voor de zomer via Samenwerking Noord het recordaantal van 33 evenementen aan, waarvan 21 zelfstandig georganiseerd en 2 gezamenlijk met anderen. Een tiental evenementen van onze leden zetten we voor hen in de etalage, zodat leden kunnen aansluiten.

Voor zowel het data-traineeship als de managementscholing op het gebied van Digitale Transformatie is de tweede editie inmiddels gepland. Het aantal organisaties dat gebruikt maakt van de digital readiness scan blijft verder groeien. Samen met Campus Groningen wordt gewerkt aan een projectaanvraag om de Niemeyer-locatie in de stad Groningen te ontwikkelen tot een campus voor digitalisering voor het hele Noorden. De sectoren Woningcorporaties (Arie Buur) en Overheden (Gerard Ton en Elsbeth van Haselen) hebben nieuwe voorzitters. Ger Wierenga en Peter Dijk zijn de nieuwe trekkers van het kennisnetwerk Privacy & Security. Het convenant dat we afsluiten met onze leden is recent geactualiseerd en een nieuwe commissie die de privacy en security van Samenwerking Noord bewaakt en borgt, is in voorbereiding.

MijnSN zorgt voor een goede stemming onder de aanwezigen

Mijn SN van start
Na een lange tijd van voorbereiding beschikt onze vereniging nu over een eigen platform voor interactie en samenwerking: MijnSN, toegankelijk voor alle collega’s van alle aangesloten leden. De vormgeving van MijnSN is in de vertrouwde handen van communicatiecollega Arjen Nieuwenhuis. Albina Koolhof-Vitochina zette het nieuwe platform ter plekke aan, waarna zij samen met event manager Esther Saathof trakteerde op een toepasselijk vormgegeven taartje.

MijnSN: the proof of the cake is in the eating

De presentatie die is gehouden tijdens de ALV is uitsluitend voor contactpersonen toegankelijk via MijnSN, in de groep SN primaire contactpersonen. 

ga naar MijnSN